วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สพป.นค1.จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินภายนอกรอบที่สามมีผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ตลอดครูผู้สอน ร.ร.เอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม สัมมนาเป็นจำนวนมาก

นายสินสมุทร  เสนาอาจ ผอ.สพป.นค.1

ผู้เข้ารับการอบรม
หนองคาย-สพป.นค1.จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินภายนอกรอบที่สามมีผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ตลอดครูผู้สอน ร.ร.เอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม สัมมนาเป็นจำนวนมาก
ที่ห้องประชุมธิดารัตน์ โรงแรมไทยลาว รีเวอร์ไซด์ นายสินสมุทร  เสนาอาจ ผอ.สพป.นค.1 ได้มอบหมายให้นายวัชกร เบ้าแดง อดีตรอง ผอ.สพท.นค.1 และ นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มีผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา  ของโรงเรียนเอกชนจำนวน  18 โรงเรียน ในสังกัด สพป.นค.1 เข้าร่วมอบรมสัมมนา
การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูในโรงเรียนเอกชนได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเต็มศักยภาพของครูและโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.การจัดอบรมจะจัดเป็น 3 วัน คือวันที่ 4 มิ.ย.54 วันที่ 11 มิ.ย. 54 และวันที่ 25 มิ.ย.54.
ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น