วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สำนักงานส่าธารณสุขจังหวัดหนองคายจัดการการประชุมพร้อมแถลงข่าวความพร้อมรับการระบาดโรคมือ เท้า ปาก จังหวัดหนองคาย

หนองคาย-สำนักงานส่าธารณสุขจังหวัดหนองคายจัดการการประชุมพร้อมแถลงข่าวความพร้อมรับการระบาดโรคมือ เท้า ปาก จังหวัดหนองคาย
วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมรวมน้ำใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมพร้อมแถลงข่าวความพร้อมรับการระบาดโรคมือ เท้า ปาก จังหวัดหนองคาย
นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ด้วยในขณะนี้การระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ตั้งแต่เดือนเมษายน ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พบเด็กกัมพูชาป่วยจากโรคมือ เท้า ปาก ประมาณ ๖๑ รายเสียชีวิต ๕๔ ราย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าเกิดจากเชื้อเอ็นเทอโรไวรัส ๗๑ ซึ่งเป็นชนิดรุนแรงทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ส่วนสถานการณ์ประเทศไทย ตั้งแต่ ๑ มกราคม ถึง ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานผลผู้ป่วย ๑๓,๙๑๘ ราย อัตราป่วย ๒๑.๙๑ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ ๑ ปี ร้อยละ ๒๘.๓๖ จากการตรวจเชื้อของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบเกิดจากเชื้อ ๒ ชนิด คือ คอกซากี เอ๑๖ (Coxsackie A ๑๖ )และเอ็นเทอโรไวรัส ๗๑(Entero Virus ๗๑)ซึ่งมีหลายสายพันธ์ และที่พบในไทยเป็นชนิดที่ไม่รุนแรง
สำหรับสถานการณ์จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พบผู้ป่วย ๓๐ ราย อัตราผู้ป่วย ๕.๘๘ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต อำเภอที่มีผู้ป่วยสูง คือ อำเภอเมือง ๑๓.๐๖ ต่อประชากรแสนคน ส่วนอำเภอที่ยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วย คือ อำเภอสระใคร เฝ้าไร่ รัตนวาปี และอำเภอโพธิ์ตาก
ดังนั้น  เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคมิให้เกิดการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก เป็นวงกว้างในจังหวัดหนองคาย กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดประชุม เรื่อง ความพร้อมรับการระบาดโรคมือ เท้า ปาก ขึ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอผู้รับผิดชอบงานในระดับอำเภอ ทีม SRRT ผู้รับผิดชอบจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และประธานอาสาสมัคสาธารณสุขระดับอำเภอ รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน.
ข่าวออนไลน์หนองคาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น