วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

หลายหน่วยงานในจังหวัดหนองคายเตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติอย่างคึกคัก ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสัมพันธ์ในครอบครัว ชี้ให้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ

หนองคาย-หลายหน่วยงานในจังหวัดหนองคายเตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติอย่างคึกคัก ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสัมพันธ์ในครอบครัว ชี้ให้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
ตามนโยบายรัฐบาลกำหนดให้มีการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ในทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ทั้งนี้เนื่องจากเด็กและเยาวชน เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่รัฐบาลกำหนดไว้ คือ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก โดยในปีนี้ นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ว่า “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”
ในส่วนของจังหวัดหนองคายหลายหน่วยงานได้ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว เพิ่มพูนความรู้เด็กและเยาวชนเช่น ที่ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เวลา 07.00-12.00 น. โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 86 รูป  ,ฟังสาร ฯพณฯนายกรัฐมนตรี, การแข่งขันการตอบปัญหา , การแสดงของนักเรียน ,ชมนิทรรศการ จากหน่วยงาน สถานศึกษาต่าง ๆ รับรางวัล,ของขวัญ มากมาย ที่ ตชด.245 และ นรข.เขตหนองคาย(สถานีเรือศรีเชียงใหม่) มีการจัดกิจกรรมวันเด็กโดยมีการนำอาวุธนานๆชนิดมาให้เด็กได้ชม การแสดงอาวุธยุทธโธปกรณ์ รถหุ้มเการะของทหารและตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งแจกของขวัญ เลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม , เทศบาลเมืองหนองคายจัดงานวันเด็กที่สนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย,เทศบาลเมืองท่าบ่อจัดงานวันเด็กที่สนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่านจัดขึ้นที่ด้านหน้าศูนย์เด็กเล็กตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ, สวท.หนองคาย จัดงานวันเด็กที่สนามหน้าอาคาร สวท.หนองคาย เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ทักษะ ประสบการณ์การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ เล่นเกมส์ โดยทุกที่ที่จัดกิจกรรมมุ่งเน้นสร้างความสนุกสนานสอดแทรกความรู้ สร้างความรัก ความผูกพันในครอบครัว มีอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ แจกเด็กและผู้ปกครองฟรี.
ข่าวออนไลน์หนองคาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น